HHF

HOME | PROGRAM & TRASA ZÁVODU | CENY | PRAVIDLA | REGISTRACE | REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI | KONTAKT | PARTNEŘI

PRAVIDLA 1. ROČNÍKU STŘECHY SVĚTA

1. Úvod

1.1. Závod Střecha světa je organizován společností PAMIR7000, Ing. Michal Kleslo (dále je „organizátor“).

1.2. Cílem závodu je především přispět k aktivnímu trávení volného času v přírodě a také zvýšit povědomí o středoasijských pohořích mezi českou outdoorově orientovanou společností.

1.3. Základní podmínkou klasifikace v závodu je překonat v daném časovém limitu trasu závodu, která se svou délkou blíží co nejvíce délce Maratonu.

2. Průběh a hodnocení závodu

2.1. Principy

2.1.1. Účastníci - jednotlivci mají za úkol urazit stanovenou trasu závodu v časovém limitu osmi hodin, potvrdit svou kartu na všech kontrolních bodech a vrátit se na základnu.

2.2. Specifikace účastníka a jeho registrace

2.2.1. Účastníkem závodu je jednotlivec

2.2.2. Minimální věk závodníka je 18 let.

2.2.3. Registrace účastníků probíhá pouze elektronicky na webových stránkách závodu

2.2.4. Účastník se závodu účastní pod vlastním jménem a příjmením, pokud chce ke jménu přidat dovětek obsahující název firmy, produktu, obchodní značku, webovou adresu nebo jinou reklamu je toto zpoplatněno registračním poplatkem ve výši 1000Kč.

2.2.5. Organizátor si vyhrazuje právo z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech registraci účastníka zrušit.

2.2.6. Při neúčasti registrovaného závodníka v závodu, zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci nevzniká nárok na vrácení startovného.

2.2.7. Organizátor si vyhrazuje právo přesunu závodníka z kategorie Hobby do kategorie Profi bez udání důvodu.

2.3. Specifikace kontrolního bodu

2.3.1. Kontrolní bod (dále jen KB) je stanoven v Programu a Trase závodu jednoznačně a jasně předem s uvedením, jakým způsobem bude potvrzeno proběhnutí kontrolního bodu. Toto se každýúčastník dozví nejpozději před startem závodu.

2.4. Start závodu

2.4.1. Start účastníků kategorie PROFI a HOBBY bude oddělen 30 minutami a proběhne ze základny závodu v termín a čas stanovený na webu závodu

2.4.2. Každý účastník získá před startem závodu obálku obsahující startovní kartu, která je důležitá pro evidenci postupu a hodnocení výsledků. Bez startovní karty nemůže být závodník klasifikován.

2.5. Průběh závodu

2.5.1. Celá trasa závodu je předem jasně stanovena s určením turistických tras, po kterých se budou účastníci pohybovat. Pohyb mimo turistické značené trasy je zakázán a porušení tohoto pravidla je důvodem pro diskvalifikaci závodníka.

2.5.2. Při dosažení KB je nutno nechat si zaznamenat hlídkou KB do startovní karty. Pokud je kontrolní bod na turistické chatě, potvrdí si účastník proběhnutí KB razítkem závodu, který najde ve výčepu chaty, rovněž dozorovaný hlídkou KB. Dosažení KB bude uznáno jen tehdy, pokud bude čas jejího dosažení zapsán jak na kartě závodníka, tak listině KB. Hlídka KB identifikuje závodníka na základě startovní karty a identifikačního náramku.

2.5.3. Závodníci mohou postupovat po trase závodu v libovolně velkých skupinách, pokud tak chtějí učinit

2.6. Hodnocení závodu

2.6.1. O pořadí závodníků rozhoduje čas, za který kompletní trasu závodu urazili.

2.6.2. Závodníci, kteří závod přeruší, a k návratu na základnu využijí dopravní prostředek, jsou hodnoceni jako „nedokončili“.

3. Zdravotní stav závodníků

3.1. Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé, připravení na velkou fyzickou a psychickou zátěž a zvyklí na dlouhotrvající fyzickou zátěž.

3.2. Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání. Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků závodu z důvodu účasti na tomto závodě.

3.3. Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.). Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

3.4. Při známkách nadměrného vyčerpání, platí povinnost ukončit účast v závodě. Je nutno brát v potaz nutnost fyzické rezervy pro bezpečné dosažení základny nebo domova vlastními silami.

3.5. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

4. Povinnosti závodníků

4.1. V případě předčasného ukončení závodu musí závodník organizátorovi neprodleně na tel. číslo uvedené v informační kartě oznámit svou polohu a důvod ukončení závodu

4.2. V průběhu celého závodu se závodník pohybuje jen po vlastních nohou. Je zakázáno používat jakékoli jiné způsoby dopravy. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci závodníka.

4.3. Závodník je povinen dodržovat pravidla pro pohyb v Chráněné krajinné oblasti a v chráněných přírodních rezervacích.

4.4. Závodník je povinen se pohybovat pouze po značených turistických trasách nebo po pozemních komunikacích.

4.5. V případě přesunu po veřejných komunikacích či jejich křížení je závodník povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu.

4.6. Nevstupovat na soukromé pozemky

4.7. Organizátor neodpovídá za škody způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že závodník ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

5. Povinná a doporučená výbava

5.1. Povinná výbava pro závodníka:

- mapa závodu (obdržíkaždý závodník na startu)

- minimální částka 200, Kč- pro případ nouze

- kvalitní treková obuv

- osobní léky v případě, že je závodník užívá

- plně nabitý mobilní telefon s aktivovaným roamingem (pohyb v hraničním pásmu); aktuální telefonní číslo na organizátora

- základní výbava lékárničky - náplasti, obinadlo, 2x obvaz, běžná analgetika, termofólie

5.2. Doporučená výbava:

- náhradní boty pro případ promočení

5.3. Organizátor nemá povinnost kontrolovat povinnou a doporučenou výbavu závodníků

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Organizátor se zavazuje poskytnout závodníkům informace potřebné pro případ nouze před startem závodu a dále prostřednictvím informační karty „bezpečnostní zásady“ a „pro případ nouze“.

6.2. Organizátor z bezpečnostních důvodů nezajišťuje jakékoliv převozy závodníků automobilem organizátorů během závodu.

6.3. Organizátor závodu si vyhrazuje právo zakázat závod kterémukoliv týmu, a to i bez udání důvodu. Především se jedná případy nedostatečného vybavení a v případech podezření na užití omamných látek. Organizátoři nemusí toto podezření objektivně dokazovat (krevní testy, dechová zkouška).

6.4. Všichni účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.

6.5. Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence organizátora závodu.

7. Prohlášení o seznámení se s pravidly

Závodníci svou registrací prohlašují:

Pravidla jsme si pozorně přečetli, rozumíme jim a jsou nám známa rizika spojená účastí na akci. Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu a vyčerpání. Jsme si vědomi toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo jiných osob způsobenou porušením mých povinností plynoucích z těchto pravidel. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením vlastních povinností plynoucích z pravidel závodu. Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobíme sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.

copyright PAMIR7000, anno 2014